Ledenraadpleging cao umc 9 maart

Wil jij een loonsverhoging doe dan mee! De kans dat er geen structurele salarisverhoging wordt afgesproken voor jou en je collega’s in de jouw umc is groot. Als dank voor je keiharde inzet. Met elke onderhandelingsronde wordt dat duidelijker.

Jij en je collega’s hebben ons naar de onderhandelingstafel gestuurd. – Voor meer structureel loon – Voor verlaging van afspraken om jouw werkdruk te verlagen – Voor een generatie regeling met de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken Jouw werkgever biedt jou: – Geen structureel loonsverhoging – Geen afspraken over regelingen om eerder te stoppen of minder te gaan werken in een generatie regeling. – Geen afspraken om jouw werkdruk te verlagen Graag nodigen wij jou en je collega’s uit om over de ontstane situatie door te praten. Helaas lukt dat niet via ledenraadplegingen waarbij wij elkaar fysiek in de ogen kunnen kijken. Maar wel om met elkaar digitaal in overleg te gaan. Stuur deze uitnodiging door, fijn als je dat aan tenminste vijf collega’s doet. Ze hoeven niet perse lid te zijn van de FNV.

Wij nodigen jou en je collega’s uit tot het bijwonen van een digitale bijeenkomst. Op 9 maart a.s. Wij bieden daarvoor drie tijdsblokken aan. Meld je aan via umc@fnv.nl. Geef aan in welk blok je wilt deelnemen en je ontvangt een e-mail met een link mee te doen.

De blokken zijn: – Van 13-14 uur – Van 16-17 uur – Van 20-21 uur.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen wij als jullie informeren, jullie vragen beantwoorden. Maar ook met jullie doorpraten over hoe nu verder. Laat de mogelijkheid om je stem te laten horen niet verloren gaan en meld je aan. Vraag ook je collega’s om mee te doen. Jij en je collega’s zijn nu aan zet. Wil je meer weten over de huidige stand van zaken kijk op de website van de FNV https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/universitair-medische-centra of kijk en volg ons op: https://m.facebook.com/CAOUMC/?tsid=0.5859069396757301&source=result Of neem contact op met jouw vakbondsfunctionaris in jouw umc. Wil je weten wie dat is kijk dan hier: https://www.fnv.nl/cao-sector/zorg-welzijn/universitair-medische-centra/blijf-op-de-hoogte/contactpersonen-umc

Hartelijke groet van Elise Merlijn en Wilma Peters. Onderhandelaren voor de cao umc namens de FNV

Enquête nieuwe CAO umc

Binnenkort loopt de huidige cao af en starten de nieuwe cao onderhandelingen. De FNV Zorg & Welzijn komt graag te weten wat er leeft onder de achterban als het gaat om arbeidsvoorwaarden in de universitaire medische centra. Daartoe is nu een enquête geopend, in te vullen door leden en niet-leden van de FNV. De resultaten van deze enquête worden gebruikt bij de voorbereiding van de cao-besprekingen.

De enquête is geopend t/m 4 oktober.

Enquête CAO FNV

FNV update overgangsregeling beroepsprofielen verpleegkundigen-BIG II register

Standpunt FNV Zorg & Welzijn over de Kamerbrief van de Minister van VWS van 5 juni 2019 m.b.t. de overgangsregeling in het kader van het BIG II register.

Naar aanleiding van de brief van de Minister over de overgangsregeling is de nodige onrust ontstaan onder verpleegkundigen. Ook worden ons vragen gesteld over de rol in het voorbereidende proces en over onze standpunten in deze kwestie.

Daarom hieronder nog eens een en ander op een rijtje.

Inhoudelijk: FNV Zorg & Welzijn gaat niet over de vraag welke functies voor een goede zorgverlening nodig zijn en hoe die functies zijn gedifferentieerd. Daar gaan primair de werkgevers over en in het kader van wet- en regelgeving de overheid. Wij bemoeien ons vooral voor de gevolgen voor werknemers. Laat duidelijk zijn dat de opsplitsing in twee niveau’s verpleegkundigen wat ons betreft niet absoluut noodzakelijk is.

 

Procedureel: de Minister heeft een besluit genomen en heeft zich laten adviseren door een commissie van deskundigen en een groot aantal belanghebbende partijen waaronder FNV Zorg & Welzijn. Wij of andere partijen hadden hier geen formele stem in, we zijn alleen gehoord.​ We hebben onze standpunten wel regelmatig in de Branche Advies Raden (BAR) van in ieder geval de ziekenhuizen en GGZ  besproken en getoetst. Dit proces heeft inmiddels zo’n vier jaar (!) gelopen.

Aanvankelijk werden vakbonden hier helemaal niet in betrokken. We hebben ons moeten indringen.

In eerste instantie leken vooral inservice opgeleiden waarvan wij er een groot aantal onder onze leden hebben, kind van de rekening te worden. Dat is echter in dit besluit van de Minister gekeerd. Vandaar dat wij dit als succes zien.

Bij herregistratie over 6 jaar voldoende opleiding EN passende functie noodzakelijk.

In de overgangsregeling kan iedereen zich zonder toets inschrijven in het register waar hij / zij denkt thuis te horen. Bij herregistratie (praktisch gezien over 6 jaar, wet wordt pas volgend jaar zomer van kracht, dan nog 5 jaar overgangstermijn) moet IEDEREEN aantonen werkzaam te zijn op een bij het respectievelijke register verpleegkundige of regieverpleegkundige passende functie. Opleidingsniveau alleen is niet voldoende. Vervolgens moet ook iedereen aantonen het bij regieverpleegkundige  gewenste opleidingsniveau te hebben. MBO opgeleiden, inservice opgeleiden al dan niet met vervolgopleiding en ook HBO-V’ers. De enige groep die dit laatste niet hoeft te doen zijn de HBO-V ‘ers die opgeleid zijn na 2012 toen deze opleiding op het gewenste niveau is gebracht. Het jaartal 2012 is arbitrair en ruimhartig gekozen door de Minister. 2016, het jaar waarin alle HBO-V opleidingen volgens het nieuwe curriculum zijn gaan werken zou verdedigbaar zijn.

De functie regieverpleegkundige bestaat op dit moment alleen in experimentele vorm. Hoe de functie er precies uit gaat zien, hoe deze in het kader van het FWG systeem gewaardeerd gaat worden en hoeveel regieverpleegkundigen er gaan komen in verhouding met “gewoon” verpleegkundigen is ook nog lang niet duidelijk. Hier hebben werkgevers nog veel aan te doen.

Hier komen we op een ander punt waarover de bond bezorgd is: zijn er straks voldoende functies waarin de regieverpleegkundige straks bij herregistratie kan aantonen dat hij of zij niet alleen voldoende is opgeleid maar ook werkzaam is in de functie van regieverpleegkundige. Of de arbeidsmarkt voorziet in voldoende banen voor de straks op niveau regieverpleegkundige opgeleiden is voor FNV Zorg en Welzijn nog de vraag. Ook op dit punt eisen wij van werkgevers meer duidelijkheid.

HBO-V ‘ers die voor 2012 zijn opgeleid hoeven zich niet noodzakelijk bij te scholen. Wel moeten ze om in het register regieverpleegkundige te blijven een toets afleggen. En natuurlijk een functie op niveau regieverpleegkundige. Daarmee krijgen de voor 2012 opgeleide HBO-V-ers de lichtste vorm van  opleidingsbewijslast van alle verpleegkundigen.

Bedenk daarbij dat het onderscheid in functioneren / functies tussen HBO-V ‘ers en inservice / inservice + opgeleiden sinds de oprichting van de HBO-V ’s in 1972 nagenoeg onzichtbaar is gebleven. Beide groepen oefenen dezelfde functies uit.

Toetsen en scholen

FNV Zorg & Welzijn heeft inmiddels het voorstel gedaan om ook de inservice + opgeleiden te toetsen die in het register regieverpleegkundige willen worden opgenomen.

Extra scholing of bijscholing zal dan maatwerk moeten zijn gericht op het behalen van het vereiste niveau. Wat betreft FNV Zorg & Welzijn maar ook CNV, NU’91, V&VN en BOZ (gezamenlijke werkgevers) mag de scholing maximaal 1 jaar duren, moet maatwerk en dus flexibel zijn waarbij via EVC (eerder verworven competenties) vrijstellingen kunnen worden toegepast.

Geen brede en langdurige opleiding dus tenzij betrokkene alsnog het volledige HBO-V diploma wil behalen.

Hoe een toets en opleidingstraject eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Wij willen wel betrokken blijven van de uitwerking van deze onderwerpen en willen verpleegkundigen uit eigen kring bij het ontwerp van toets en scholing betrekken.

Met bovenstaande kan worden vastgesteld vast dat van devaluatie van het HBO-V diploma behaald voor 2012 geen sprake is.

En dat FNV Zorg & Welzijn vanaf het begin samen met CNV Zorg & Welzijn, devaluatie van het inservice + diploma hebben kunnen voorkomen. ​

Draagvlak

FNV Zorg & Welzijn heeft keer op keer aangegeven dat de operatie “BIG II” alleen dan succesvol kan zijn als er een breed draagvlak is. Niet alleen omdat verpleegkundigen het verdienen dar er zorgvuldig met hun belangen wordt omgesprongen maar ook omdat elke verpleegkundige met of zonder regiefunctie hard nodig is en -blijft. Daarom: betrek de verpleegkundigen bij de discussie over opleiden naar de wettelijke kwalificaties. Met ruimte voor vrijstellingen. En zorg voor voldoende loopbanperspectief.

Dit standpunt zullen wij blijven uitdragen.

Als het goed is komt VWS op korte termijn met een toelichting en nadere uitleg naar aanleiding van de brief van de minister. Hierin komt onder meer te staan wat dit besluit betekent maar ook wat het niet is en wat er allemaal nog geregeld en uitgewerkt moet worden.

 

Pensioen akkoord

1 Miljoen FNV-leden stemmen van 12 tot en met 15 juni over het voorstel voor een nieuw pensioenstelsel. In het principeakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.

De afspraken op een rij

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om eerder te stoppen op basis van cao-afspraken
  • Er komt een onderzoek naar of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, dat werkelijke rendementen eerder kan toekennen aan de deelnemers. Hierdoor kan het pensioen eerder meestijgen met de prijzen (indexatie)
  • Afschaffing van de doorsneesystematiek; huidige deelnemers bouwen minder pensioen op dan eerder verwacht, In het akkoord is afgesproken dat deze werknemers gecompenseerd gaan worden.
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk kleiner
  • Zelfstandigen kunnen makkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel

Bereken jouw pensioenleeftijd

Wil jij weten tot welke leeftijd jij moet doorwerken? Check het hieronder! De verwachting is dat mensen steeds ouder worden, en dat daarmee dus de AOW-leeftijd (flink) zal toenemen.

Hoe kan ik stemmen?

Ben je lid van de FNV, dan krijg je een brief met een individuele code in de bus, én een e-mail (als je e-mailadres bij ons bekend is) met dezelfde code. De brieven zijn verstuurd op dinsdag 11 juni. De e-mails worden verstuurd op woensdag 12 juni vanaf 11.00 uur. Hiermee kun je via internet je stem uitbrengen. De link naar het stemformulier staat in de brief en e-mail. Je kunt ook op de blauwe button hieronder klikken. Stemmen kan van woensdag 12 juni 11.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt het Ledenparlement een definitief besluit.

Klik hier en stem!

Meer weten?

Bel ons

Heb je vragen over het principeakkoord pensioenen en/of het referendum? Bel ons dan op 088-368 06 00. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Tijdens de stemperiode van 12 tot en met 15 juni hanteren wij afwijkende openingstijden:

woensdag 12 juni van 08.30 – 20.00 uur
donderdag 13 juni van 08.30 – 20.00 uur
vrijdag 14 juni van 08.30 – 20.00 uur
zaterdag 15 juni van 08.30 – 12.00 uur

Kom naar 1 van onze bijeenkomsten

In het hele land worden van 11 t/m 13 juni regionale bijeenkomsten over het voorlopige pensioenakkoord georganiseerd, minimaal 1 per provincie. De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Laat je informeren en kom praten in jouw regio

Lees onze uitleg

Wil je weten wat we precies hebben afgesproken over het nieuwe pensioenstelsel? Lees dan onze uitleg

Bekijk de vragen en antwoorden

De pensioenen zijn een ingewikkeld gebeuren en dat kan veel vragen opleveren. Daarom hebben we de vragen die ons het meest gesteld worden op een rij gezet. Dat overzicht vind je hier

Overgangsregeling beroepsprofielen verpleegkundigen vastgesteld

Er is een overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden maar nog niet alle kwalificaties hebben. Dit is het resultaat van overleg tussen Minister Bruins (Medische Zorg & Sport), de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers. FNV-bestuurder Elise Merlijn: ‘Wij zijn blij dat er met deze overgangsregeling recht gedaan wordt aan een belangrijke groep niet-HBO-V opgeleide verpleegkundigen.’

Nieuw beroep

Door het nieuwe wetsvoorstel  BIG II (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) komt er een nieuwe beroepstitel in de Wet BIG bij: regieverpleegkundige. Deze komt naast de huidige beroepstitel van verpleegkundige. Hierdoor is het onderscheid op de werkvloer voor iedereen helder en sluit het goed aan bij de toekomstige zorgvraag.

Overgangsregeling

Hbo-opgeleide verpleegkundigen die vanaf 2012 hun opleiding hebben afgerond, kunnen zich direct als regieverpleegkundige laten registreren in het BIG-register. Maar als je vóór 2012 je hbo-diploma hebt gehaald, of als je mbo-/inservice  ((binnen de eigen organisatie) opgeleid bent met een verpleegkundige vervolgopleiding op NLQF-6-niveau dan dreigde je tussen de wal en het schip te vallen. Hiervoor is de overgangsregeling: wil je je nu laten herregistreren als regieverpleegkundige, dan moet je als je hbo-opgeleid bent een toets halen. Als je mbo/inservice-opgeleid bent, moet je aanvullende scholing volgen om aan te tonen dat je voldoet aan de eisen die worden gesteld aan een regieverpleegkundige.

5 jaar de tijd

Verpleegkundigen die vallen onder de overgangsregeling en geregistreerd willen worden als regieverpleegkundige, kunnen zich direct registreren in het BIG-register. Vervolgens krijgen zij 5 jaar de tijd om aan de nieuwe eisen te gaan voldoen. Wanneer zij in deze 5 jaar ook voldoende uren als regieverpleegkundige hebben gewerkt, kunnen zij zich definitief registreren onder deze nieuwe beroepstitel.

Elise Merlijn: ‘De groep niet-HBO-V opgeleide verpleegkundigen heeft zich de afgelopen decennia laten zien als deskundige en betrouwbare kern van de verpleegkundige beroepsgroep. FNV Zorg & Welzijn heeft zich van meet af aan hard gemaakt voor deze groep. En uiteindelijk met goed resultaat!

Landelijke actiedag voor een goed pensioen 18 maart 2019

Op 18 maart voeren we in heel Nederland actie voor een goed pensioen. Doe mee!

Iedereen verdient een goed pensioen. Daar moeten we afspraken over maken met het kabinet. Maar dit kabinet luistert helemaal niet naar wat goed is voor de gewone mensen. Zij luisteren liever naar wat aandeelhouders en multinationals willen. Beloftes worden zelfs gebroken. En dus lukt het niet om goede afspraken te maken over jouw pensioen. 

Heel nederland voert actie

Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk eens luistert naar de gewone mensen. Om dat voor elkaar te krijgen voeren we op 18 maart in heel Nederland actie. Want heel Nederland verdient een goed pensioen. Wat daarvoor nodig is hebben we in 3 punten samengevat:

1 – Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen met werken

Wij willen dat de (AOW-)leeftijd waarop je kunt stoppen met werken voorlopig blijft staan op 66 jaar. Bevriezen noemen we dat. Want niet iedereen kan in goede gezondheid die steeds hoger wordende AOW-leeftijd halen. En de boete die je werkgever moet betalen als jij eerder dan je 66e wilt stoppen met werken? Weg ermee!

2 – Indexactie van de pensioenen

Als de prijzen van bijvoorbeeld de boodschappen stijgen, is het wel zo fijn als je pensioen ook hoger wordt. Zo kun je die boodschappen gewoon blijven betalen. Dat heet indexeren. Wij willen dat de pensioenen worden geïndexeerd voor iedereen: zowel voor mensen die nu met pensioen zijn als voor mensen die nu pensioen opbouwen voor later.

3 – Een pensioen voor iedereen

Als je werkt, moet je een goed pensioen op kunnen bouwen. Dat geldt voor iedereen. Het doet er niet toe of je een vast contract hebt of bijvoorbeeld zzp’er, zelfstandige of uitzendkracht bent. Want werk is werk.

Bron: FNV website

Landelijke onderwijsstaking 15 maart voor meer investeringen in onderwijs, voor primair tot en met universitair onderwijs

FNV en AOb: landelijke onderwijsstaking op 15 maart voor meer investeringen in onderwijs, voor primair tot en met universitair onderwijs

 

Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor.

Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en collegezalen raken bomvol.

De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat – echt niet meer garanderen.

Wat eisen we onder andere?

Basisonderwijs: Dichten van de loon- kloof met het voortgezet onderwijs, functies van onderwijsondersteuners moeten opnieuw worden gewaardeerd.

Voortgezet onderwijs: Meer carrière- perspectief, alle docenten moeten in een LC-salarisschaal kunnen komen. Terugdringen van de lesweek tot 20 lesuren.

Mbo: Voor iedere mbo-docent moet een lerarenschaal op niveau van LC bereikbaar zijn en er moet meer ruimte komen voor schaal LD voor leraren die worden ingezet in het lesgeven. Meer carrière- mogelijkheden voor onderwijs- ondersteuners en instructeurs.

Hbo: Minimaal salarisschaal 11 voor docenten, in plaats van schaal 10 nu, en een snellere salarisstijging voor ondersteuners.

Wo: Schrap de geplande bezuinigingen. Minder volle collegezalen.

Wat kan jij doen?

Sluit je aan, doe mee met de acties en laat je stem horen. Meer informatie vind je onder ander op de  FNV website , en kom in elk geval op 15 maart naar het Malieveld. Het is nu of nooit: zonder een breed investeringsprogramma gaat ons onderwijs naar de kelder!

 

De slimme ochtenddienst op 14 maart 2019

logo

De slimme ochtenddienst op 14 maart 2019

Samen op zoek naar antwoorden, inspiratie en goede ideeën rond werktijden en roosters binnen de umc’s.

Datum/tijd
14 maart 2019
8.00 – 12.30 uur (inclusief ontbijt)
Locatie: Centraal in het land

Voor veel ziekenhuizen is de inzet van personeel en roosteren iedere dag een grote uitdaging. Ook binnen de umc’s is behoefte aan het optimaliseren van de personele planning. Daarbij is oog voor de kwaliteit van de inhoud en het proces van de werktijden en roosters. SoFoKles organiseert daarom De slimme ochtenddienst.

Voor De slimme ochtenddienst op 14 maart 2019 van 8.00 uur tot 12.30 uur (inclusief ontbijt) is SoFoKles op zoek naar medewerkers met ervaring, die energie krijgen van met elkaar slim bouwen aan innovatieve roosters. HeeftHebt u zin om in deze slimme ochtenddienst aan de slag te gaan? Meld u direct aan. Deelname is gratis!

Meer informatie

Wilt u meer weten over innovatief roosteren? Neem dan contact op met Feline Nieuwkoop | f.nieuwkoop@caop.nl  | 06 238 044 06.